/ ساختار سازمانی / حوزه ریاست / رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه

 

 

 

 مشخصات فردی:  

نام و نام خانوادگي: دکتر كيومرث نيازآذري

شماره شناسنامه: ۴ متولد: ۱۳۳۶ نام پدر: جمشيد

 

 

 سوابق تحصيلي:

دکتراي تخصصي مديريت آموزشي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (۱۳۸۱)

عنوان پايان‌نامه: ارائه مدلي جهت اعتبارسنجي در دانشگاه آزاد اسلامي

 

 سوابق آموزشي و اجرايي در مؤسسات آموزش عالي:

۱. رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران و واحد ساري.

۲. استاد تمام گروه علوم تربيتي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

3.عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري از سال ۱۳۷۹ تاكنون.

۴. مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامي كشور و عضو شورای مجازی تنظیم بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی.

۵. رئیس هیات اجرائی جذب اساتید استان مازندران از سال ۱۳۸۹ تاکنون.

۶. دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران از سال ۹۱ تاكنون.

۷. رئیس كميسيون آموزشي موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران.

۸. رئیس كميته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران.

۹. عضو كميته آمايش ملي دانشگاه مازندران.

۱۰. مدير نمونه دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰.

۱۱. دبیر شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران.

۱۲. مدير مسئول مجله علمي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي.دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۱۳. رئیس شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۱۴. مديرگروه مقطع كارشناسي‌ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري از خرداد ۸۵ الي آذر ۸۵.

۱۵. راهنمايي و مشاوره و داوري در پايان‌نامه‌‌هاي دوره كارشناسي ارشد دانشجويان رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري تعداد بيش از ۷۰ پايان نامه.

۱۶. رئيس همايش داخلي اتحاد ملي و انسجام اسلامي در ادبيات فارسي.دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.سال ۱۳۸۶.

۱۷. رئيس همايش منطقه‌اي انرژي هسته‌اي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.سال ۱۳۸۶.

۱۸. رئيس همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.سال ۱۳۸۷.

۱۹. رئيس همايش ملي عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات:كاربردها و راهكارها. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.سال ۱۳۸۸.

۲۰. رئيس همايش ملي رويكردهاي نوين در پرستاري و مامائي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۹.

۲۱. رئيس همايش منطقه‌اي نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۹.

۲۲. رئیس همایش منطقه‌ای ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۹۱.

۲۳. عضو كميته علمي سومين همايش منطقه‌اي چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در واحد لاهيجان سال ۱۳۸۷.

۲۴. عضو كميته برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي ، نقد و مناظره منطقه ۳.

۲۵. عضو كميته علمي هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه‌ريزي درسي ايران (دانشگاه مازندران) سال ۱۳۸۷.

۲۶. داور همایش ملی نیروگاههای برق، شرکت برق منطقه ای مازندران ، سال ۱۳۸۹.

۲۷. ساخت ۴۵ هزار متر مربع فضاهاي آموزشي، پژوهشي، ورزشي، فرهنگي و خدماتي در مدت كمتر از ۱۸ ماه.

 

چاپ كتاب:

۱. روابط انساني در هزاره سوم – سال ۱۳۸۱- انتشارات فراشناختي انديشه.

۲. چشم‌اندازي بر نيازها و مسائل نوجوانان و جوانان – سال ۱۳۸۱- انتشارات فراشناختي انديشه.

۳. فراشناخت در فرآيند ياددهي و يادگيري – سال ۱۳۸۲- انتشارات فراشناختي انديشه.

۴. اعتبار سنجي در آموزش عالي از كلاسيك تا مجازي – سال ۱۳۸۳- انتشارات فراشناختي انديشه.

۵. نظريه‌هاي سازمان و مديريت با تأكيد بر سازمان‌هاي آموزشي - سال ۱۳۸۵- انتشارات فراشناختي انديشه.

۶. رويكردهاي رفتاري در نظام‌هاي آموزشي – سال ۱۳۸۶- نشر شيوه.

۷. فرهنگ جامع علوم تربيتي – سال ۱۳۸۸- نشر شيوه.

۸. مسائل نوجوانان و جوانان – سال ۱۳۸۸- نشر شيوه.

۹. فرهنگ سازماني در هزاره سوم – سال ۱۳۸۹ – نشر شيوه.

۱۰. نظريه‌هاي سازمان و مديريت در هزاره سوم- سال ۱۳۸۹- انتشارات مهرالنبي.

۱۱. سیاستگذاری و فرآیند خط مشی عمومی در نظام آموزشی- سال ۱۳۹۰- انتشارات مهرالنبی.

۱۲. کار از منظر اسلام- سال ۱۳۹۱- انتشارات مهرالنبی.

۱۳. مقام معلم در اسلام و مکاتب فلسفی- سال ۱۳۹۱- انتشارات شلفین.

۱۴. نگرشی نوین به رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی هزاره سوم- سال ۱۳۹۲- انتشارات مهرالنبی.

 

 چاپ مقاله در مجلات ISI:


K.Niazazari and F.Amuei, 2008 , "Studying the Effective Factors on the Knowledge Management Establishment (Settlement) in Islamic Azad Universities-Mazandaran Province", World Applied Sciences Journal , Volume 3 , Number 4.

K.Niazazari, M.Salehi, H.Motameni and A.Zati-Rostami, 2008, "Electronic Management in New Management in the Global Village", World Applied Sciences Journal ,Volume 5 ,Number 5.

K.Niazazari, R.Hassanzadeh, A.Sharabi and H.Siamian, 2008, "Study of the Relationship Between the Rate of Trust and Collaboration of Teachers in the High Schools", World Applied Sciences Journal ,Volume 3 ,Number 3.

A.Barimani, K.Niazazari, F.S.Sina and K.Faghani Makerani, 2008, "A Survey on the Effect of Participating Management Method Style on Staff Mental Health in Education and Training Organization-Mazandaran Province of Iran", World Applied Sciences Journal ,Volume 5 ,Number 4.

A.Barimani, F.S.Sina, K.Niazazari and K.Faghani Makerani, 2009, "Comparing and Examining the Among of Aggression between the Athletic and Non-Athletic Students", World Applied Sciences Journal ,Volume 6 ,Number 4.

A.Zati-Rostami, K.Niazazari, H.Motameni and M.Salehi, 2008, "Developing Two Integrated Approaches to Producing Nano Products", World Applied Sciences Journal ,Volume 5 ,Number 5.

G.Mahmudi, K.Niazazari, H.Tahmasbi and H.Motameni, 2010, "Assesment of the Me Ntal (Psychological) Healthiness at MS Patient", World Applied Sciences Journal ,Volume 8 ,Number 2.

M.Salehi and K.Niazazari, 2010, “A Short Review on Entrepreneurship in the Field of Evolving Nanotechnology”, Middle East Journal of Scientific Research, Volume 6, Number 4.

K.Niazazari, 2011, “the quantifier analysis of sexual inequality in the job market of the province center”, American journal of scientific research, ISSUE 15.

K.Niazazari, 2011, “Investigation of Energy Threats and Opportunities”, American journal of scientific research, ISSUE 16.

K.Niazazari, 2011, “Effective Approaches on the Gender Inequality System”, American journal of scientific research, ISSUE 18


K.Niazazari, 2011, “effects of imports of educational tools and services on the other educational and non-educational sections in iran”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol 8, Number 1.

K.Niazazari, A.Barimani, F.Amouei and M.Niazazari, 2011, “Investigation of Citizenship Scopes in all Islamic Azad Universities(Mazandaran Province of Iran)”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol 8, Number 4.

K.Niazazari, 2011, "social engineering approach in the management of energy saving", American journal of scientific research, ISSUE 25.

K.Niazazari, 2011, "strategic management from the viewpoint of energy producing", American journal of scientific research, ISSUE 26


R.Hassanzadeh, K.Niazazari, S.M.Sadatikiadehi and A.Rezaei, 2011, "Rate of Emotional Intelligence in Different Educational Stages: A Comparative Study", Middle-East Journal of Scientific Research, Vol 10, No 5.K.Niazazari, S.Pali, 2012, "Evaluation of Educational Quality using Multi Criteria Decision Making Method", American journal of scientific research, ISSUE 44.

SH.Ghorbanshiroudi, K.Niazazari, J.Khalatbari, M.M.Keikhayfarzaneh, 2012, "Studying the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Developing Sexual Self-Concept", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.2, No 4.

K.Niazazari, M.Taghavi Yazdi, 2013, "the relationship between motivational and participatory dimensions of management empowerment in directors of mazandaran azad universities", International Journal of Basic & Applied Research, Vol.2 (3).

K.Niazazari, S.Zahrahoseini, A.Asadnejad, 2013, "the evaluation of social security organization readiness in implementing knowledge management based on underlying factor (case study: the remedy department of mazandaran)", Advances in Environmental Biology, Vol.7 (9).

K.Niazazari, F.Nooraei, F.Mohsenzadeh, E.Abolfazli, M.Movahhedi, 2013, "evaluating quality of services in islamic azad university of aliabad katoul using servqual model", journal of applied environmental and biological sciences, Vol.3 (10).

J.Khalatbari, Sh.Ghorbanshiroudi, K.Niazazari, N.Bazleh, N.Safaryazdi, 2013, "the relationship between marital satisfaction (based on religious criteria) and emotional stability", Procedia, Vol.84.

K.Niazazari, R.Yosefi, F.Mohsenzadeh, F.Nooraei, P.Asghari, M.Abdollahi, F.Masteri Farahani, 2013, “relationship between extra works on performance of faculty members of islamic azad university in mazandaran", journal of applied environmental and biological sciences, Vol.3(10).

 

 

چاپ مقاله در مجلات علمي داخلي:

۱. كيومرث نيازآذري، محمد صالحي و سليمه خليلي، "ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس كارت امتيازي متوازن (BSC) در مراكز تامين اجتماعي استان مازندران" (مجله علمي پژوهشي مديريت صنعتي- سال سوم – شماره ۶- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج)

۲. كيومرث نيازآذري و فتانه عموئي، "عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسلامي استان مازندران"، (مجله علمي پژوهشي دانش و پژوهش در علوم تربيتي- سال چهارم- شماره ۱۴- سال ۱۳۸۶- دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان)

۳. كيومرث نيازآذري، محمدتقي مداح و فتانه عموئي، "بررسي ميزان كارآمدي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي در مديريت كلاس درس"، (مجله علمي پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي- سال دوم – شماره دوم- سال ۱۳۸۷- دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار)

۴. قهرمان محمودي، رمضان حسن زاده و كيومرث نيازآذري، "تأثير آموزش جنسي بر سلامت خانواده در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران"، (مجله علمي پژوهشي افق دانش- دوره ۱۳ – شماره ۲ – سال ۱۳۸۶- دانشگاه علوم پزشكي گناباد)

۵. محمد صالحي، ترانه عنايتي و كيومرث نيازآذري، "بررسي رابطه راهبردهاي مطالعه و يادگيري با موفقيت تحصيلي دانشجويان"، (مجله علمي پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي- سال دوم – شماره دوم- سال ۱۳۸۷- دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار)

۶. ابراهيم صالحي عمران، احمد رضائي، كيومرث نيازآذري و سيدنعمت‌اله كمالي كارسالاري، "بررسي ميزان توجه به مؤلفه‌هاي هويت ملي در كتاب‌هاي درسي دوره راهنمايي" (مجله علمي پژوهشي مطالعات ملي- سال نهم- شماره۳- سال ۱۳۸۷)

۷. كيومرث نيازآذري و سيده حوريه معين‌السادات، "بررسي ميزان آشنايي و استفاده اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان مازندران از فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در فعاليت‌هاي آموزشي" (مجله علمي ترويجي مديريت- سال پنجم- شماره ۱۰- سال ۱۳۸۷- دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)

۸. قهرمان محمودي، ابراهيم نصيري و كيومرث نيازآذري، "بررسي سلامت روان در بيماران مبتلا به M.S در استان مازندران" (مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران- دوره هجدهم- شماره۶۸- سال ۱۳۸۷)

۹. كيومرث نيازآذري، فرشيده ضامني و سليمه طهماسبي، "تحليل استنادي مآخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري سالهاي تحصيلي ۸۵-۸۰"، (مجله علمي پژوهشي تحقيقات مديريت مديريت آموزشي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن – سال اول- شماره دوم- سال ۱۳۸۸)

۱۰. همايون مؤتمني، رضا يوسفي، سيده خديجه معافي، ابوالقاسم بريماني و كيومرث نيازآذري، "تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هويت دانشجويان"، (مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد – شماره بيست و يكم – زمستان ۱۳۸۸)

۱۱. محمد صالحي، كيومرث نيازآذري و محمدتقي معتمدي تلاوكي، "تاثير روشهاي فعال تدريس بر پيشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم ابتدائي استان مازندران"، (مجله علمي پژوهشي نوآوريهاي آموزشي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- شماره ۳۲- سال هشتم- زمستان ۱۳۸۸)

۱۲. وحيد فلاح، ابوالقاسم بريماني، كيومرث نيازآذري، همايون مؤتمني و هيلدا مهدوي،"بررسي نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان بر يادگيري دانش آموزان در مدارس متوسطه "، (مجله علمي پژوهشي پژوهشگر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، پذيرش و چاپ در شماره بعدي).

۱۳. كيومرث نيازآذري، مريم تقوايي يزدي و مرضيه نيازآذري، "بررسي نقش مديريت تحول گرا در ارتقاي كارايي سازماني در واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران"، (مجله علمي پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، سال اول – شماره چهارم- تابستان ۱۳۸۹)

۱۴. كيومرث نيازآذري، رمضان حسن‌زاده و حكيمه‌خاتون اكبري، "بررسي تاثير سبك رهبري تحول‌گرا و رهبري مرائده‌اي بر وجدان كاري دبيران"، (فصلنامه تازه‌هاي روانشناسي صنعتي/سازماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار - سال اول- شماره دوم – بهار ۱۳۸۹)

۱۵. كيومرث نيازآذري، محمد صالحي و مريم تقوايي يزدي، "مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مرزي و عادي پايه اول ابتدايي شهر ساري"، (فصلنامه روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، بهار ۱۳۸۹)

۱۶. كيومرث نيازآذري، فتانه عمويي، محمدتقي مداح و ابوالقاسم بريماني، "ارزيابي مهارتهاي زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري"، (فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، سال اول، شماره ۳، پاييز ۱۳۸۹)

۱۷. كيومرث نيازآذري، ابوالقاسم بريماني و بی­بی سعیده حاجی­قلیخانی، "بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه"، (مجله علمی پژوهشی پژوهشگر مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فیروزکوه، سال هشتم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۰)

۱۸. كيومرث نيازآذري، یاسمن مدانلو، ترانه عنایتی و سیده معصومه حسینی رستمی، "بررسی میزان یادگیرنده بودن دبیرستانهای دخترانه شهر ساری"، (فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، سال دوم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۰)

۱۹. كيومرث نيازآذري، شهربانو صفری، "رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر"، (فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، سال دوم، شماره ۳، پاييز ۱۳۹۰)

۲۰. محمد صالحي، كيومرث نيازآذري، حسنا كاشف، "بررسي و تبيين راهكارهاي نهادينه­سازي وجدان كاري خودكنترلي(مورد مطالعه: كاركنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران)"، (فصلنامه علمی پژوهشی مديريت فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، سال پنجم، شماره چهاردهم، زمستان ۱۳۹۰)

۲۱. بهرنگ اسماعیلی شاد، كيومرث نيازآذري، محمد صالحی، ترانه عنایتی، " بررسی مولفه های سرمایه روانشناختی در نظام آموزش عالی جهت ارائه مدل "، (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، سال هشتم، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۱)

۲۲. كيومرث نيازآذري ، "ارائه الگويي جهت اعتبارسنجي در دانشگاه آزاد اسلامي"، (فصلنامه علمی پژوهشی آينده پژوهي مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۲)

 

 

چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي:

 

۱. كيومرث نيازآذري، محمدحسين رستمي چراتي و همايون مؤتمني، "كاربرد انرژي هسته‌اي در كشاورزي"، همايش منطقه‌اي انرژي هسته‌اي و كاربرد آن، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۶.

۲. كيومرث نيازآذري، ابوالقاسم بريماني و همايون مؤتمني، "بررسي اثر تكنولوژي اطلاعاتي در بهره‌وري سازمان آموزش و پرورش مازندران و تاثير آن در افق ۱۴۰۴"، سومين همايش منطقه‌اي چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان- سال ۱۳۸۷.

۳. كيومرث نيازآذري، همايون مؤتمني، رمضان حسن‌زاده و منوچهر نوروزي، "بررسي تاثير عوامل خانوادگي، اجتماعي، آموزشگاهي بر بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات: كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۸.

۴. قهرمان محمودي و كيومرث نيازآذري، "بررسي آموزش تن‌آرامي بر ميزان اضطراب دانشجويان"، همايش سراسري مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سال ۱۳۸۷.

۵. هومن مؤتمني، كيومرث نيازآذري و محمدرضا اقبال، "سازمان مجازي سازمان فردا"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات: كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۸.

۶. رمضان حسن‌زاده، كيومرث نيازآذري، عباس رضائي و اكرمه‌السادات يعقوبي، "نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در رشد حرفه‌اي معلمان"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات: كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۸.

۷. محمد صالحي، كيومرث نيازآذري و محمد حاجي‌زاد، "روشهاي پيشگيري از اعتياد در محيطهاي آموزشي"، كنگره علمي منطقه‌اي پيشگيري اوليه از اعتياد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال ۱۳۸۸.

۸. نقش مديران كارآفرين بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور منطقه نه (مازندران، سمنان وگلستان) – همايش ملي كارآفريني –رودهن ۸۶

۹. تاثير آموزش در مهندسي فرهنگي (همايش ملي مهندسي فرهنگي ، اتحاد ملي و انسجام اسلامي) واحد ملاير.

۱۰. پذيرش مقاله در كنفرانس بين‌المللي international business and economics research conference در كشور آمريكا – ايالت نوادا – شهر لاس وگاس با عنوان electronic managing from the new managing , in the universal village

۱۱. پذيرش مقاله به صورت سخنراني ، تحت عنوان توسعه اقتصادي هسته‌اي در كشورهاي خاورميانه ، در كنفرانس بين‌المللي MICA – احمدآباد-هندوستان.

۱۲. پذيرش مقاله به صورت سخنراني با عنوان مديريت نوين، در كنفرانس بين‌المللي AGBA-SAICON-۲۰۰۸ در كشور پاكستان

۱۳. پذيرش مقاله به صورت سخنراني با عنوان نوآوري در مديريت براي رفع و تامين نيازهاي جامعه جهاني ، در كنفرانس بين‌المللي مديريت نوآوري- ايران- تهران، ۱۳۸۶

۱۴. پذيرش مقاله به صورت سخنراني با عنوان تاملي بر توسعه اقتصاد هسته‌اي كشورهاي توسعه يافته در مقايسه با توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم ، در كنفرانس بين‌المللي مديريت و اقتصاد در كشور آمريكا- ايالت نيوجرسي- آتلانتيك

۱۵. ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان مديريت مجازي ،‌ در كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و مديريت و تكنولوژي- فوماگاستا- قبرس.

۱۶. ابوالقاسم بريماني، كيومرث نيازآذري و محمدرضا صادقي، "وضعيت آموزش الكترونيكي در هزاره سوم در ايران"، همايش منطقه‌اي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا، سال ۱۳۸۹.

۱۷. كيومرث نيازآذري، سيده زهرا حسيني درونكلا و امير اسدنژاد، "سنجش آمادگي سازمان تامين اجتماعي براي پياده سازي مديريت دانش بر اساس عوامل زيربنايي (مطالعه موردي: بخش مديريت درمان استان مازندران)"، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، موسسه آموزشي- تحقيقاتي نورباران انديشه قم، ۲۳-۲۲ شهريور ۱۳۹۲.

 

 

تدوين جزوات درسي:

- رفتار و روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي – سال ۱۳۷۹.

- مسائل نوجوانان و جوانان- سال ۱۳۸۰.

 

طرحهاي پژوهشي:

- بررسي نقش مدير به عنوان رهبري تحول‌گرا در ارتقا كارائي سازماني در دانشگاههاي آزاد اسلامي بسيار بزرگ استان مازندران. (مجري – خاتمه يافته)

- ارزيابي مهارتهاي زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري. (مجري – خاتمه يافته).

- بررسي عمليات مديريت ريسك در استخرهاي شناي استان مازندران. (همكار اصلي- در دست اجرا)

- بررسي ميزان كارآمدي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در مديريت كلاس درس. (همكار- خاتمه يافته)

- حيطه‌هاي شهروندي در نظام آموزش عالي (مجري ـ در دست اجرا)

- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهندسي فرهنگي (مجري – در دست اجرا)

- مقایسه عوامل ارزش گذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(مجري – در دست اجرا)

- مقایسه مولفه های سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران(مجري – در دست اجرا)

 

 

 

فعاليتهاي پژوهشي:

 

۱. طراحي و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي روانشناسي ، بيماري‌هاي گياهي، زمين‌شناسي ، لابراتوار زبان انگليسي و كارگاه‌هاي برق، خط گرم، شبكه هوايي، سركابل مفصل، فشار قوي و ترانس.

۲. برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در سال ۸۵ و ۸۶

۳. مشاركت در برگزاري نمايشگاه تخصصي دانشگاه و مؤسسات آموزشي كشور

۴. مشاركت در برگزاري نمايشگاه نيروي انتظامي

۵. احداث كتابخانه مركزي دانشگاه به مساحت ۱۰۰۰متر مربع

۶. احداث و راه‌اندازي ساختمان آزمايشگاه به مساحت ۷۰۰۰متر مربع

 

كارگاه:

 

 

۱- کارگاه "کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس"، زمستان ۱۳۸۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲- کارگاه " آمار مقدماتي" ، سال ۱۳۸۷، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۳- کارگاه "آشنائی با قوانین و آئین­نامه­های پژوهشی"، بهار ۱۳۸۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۴- كارگاه "كتابخانه ديجيتال" ، تابستان ۱۳۸۷، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۵- كارگاه "روش تدريس پيشرفته" ، زمستان ۱۳۸۷، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۶- کارگاه "بهینه­سازی روابط استاد و دانشجو"، بهار ۱۳۸۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۷- كارگاه "آشنايي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي" ، تابستان ۱۳۸۸ ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

۸- کارگاه "مقاله نویسی علمی به زبان فارسی" ، بهار ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۹- کارگاه "آشنایی با نرم افزار Power Point"، بهار ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۰-کارگاه "اولین دوره آموزشی اعضای شورا و مسئولین کانونهای بسیج اساتید و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور"، تابستان ۱۳۸۹، مشهد مقدس.

۱۱-كارگاه "شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي بين‌المللي" ، تابستان ۱۳۸۹ ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.

۱۲-کارگاه "مدیریت زمان"، تابستان ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۳-کارگاه "برنامه­ریزی و الگوی تدوین طرح درس"، پائیز ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۴-کارگاه "آشنائی با نرم­افزار SPSS مقدماتی"، پائیز ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۵- کارگاه "آموزش تدوین برنامه درسی"، پائیز ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۶-کارگاه "مقاله نویسی به زبان انگلیسی"، زمستان ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۷-کارگاه "اخلاق حرفه­ای، زمستان ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۸-کارگاه "حرکات اصلاحی(۱)"، تابستان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۱۹-کارگاه "TOEFL(۱)"، تابستان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۰-کارگاه "آموزش مجازی در دانشگاه"، پائیز ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۱- کارگاه "آموزش ایجاد وبلاگ"، پائیز ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۲- کارگاه "رسانه­های مجازی و جنگ نرم"، پائیز ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۳- کارگاه "مهدویت"، پائیز ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۴-کارگاه "برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس"، زمستان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

۲۵-کارگاه "دوره آمادگی TOEFL(۲)"، زمستان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 13530   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1732    ديروز: 4080    اين ماه: 70360    تاکنون : 2983353