رشته هاي مصوب واحد

رشته هاي مصوب واحد 

ردیف مقطع رشته
1 دکتری عمومی پزشکی عمومی
2 دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
3 دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
4 دکتری تخصصی حسابداری
5 دکتری تخصصی حقوق بین الملل  عمومی
6 دکتری تخصصی حقوق خصوصی
7 دکتری تخصصی حقوق عمومی
8 دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
9 دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی
10 دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
11 دکتری تخصصی زبان نشاسی همگانی
12 دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
13 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 
14 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
15 دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
16 دکتری تخصصی معماری
17 دکتری تخصصی مکانیک - تبدیل انرژی
18 دکتری تخصصی مکانیک - طراحی کاربردی
19 دکتری تخصصی مهندسی برق ـ  الکترونیک
20 دکتری تخصصی مهندسی برق ـ  قدرت
21 دکتری تخصصی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
22 دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم های  نرم افزار
23 كارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسی
24 كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
25 كارشناسي ارشد تحقیقات آموزشی
26 كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  
27 كارشناسي ارشد حسابداری
28 كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
29 كارشناسي ارشد حقوق خصوصی
30 كارشناسي ارشد روان شناسی ـ  تربيتي 
31 كارشناسي ارشد روان شناسی ـ  عمومي
32 كارشناسي ارشد روان شناسی ـ بالینی 
33 كارشناسي ارشد روان شناسی اسلامی - روان شناسی مثبت گرا
34 كارشناسي ارشد روان شناسی شخصیت
35 كارشناسي ارشد ریاضی ـ   محض
36 كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
37 كارشناسي ارشد زبان شناسی همگانی
38 كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی
39 كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات تطبیقی ( فارسی - عربی )
40 كارشناسي ارشد زیست اخلاق اسلامی
41 كارشناسي ارشد زیست شناسی - میکروبیولوژی
42 كارشناسي ارشد شیمی - شیمی آلی
43 كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
44 كارشناسي ارشد علوم تربیتی  ـ  تکنولوژی آموزشی 
45 كارشناسي ارشد علوم تربیتی ـ  برنامه ریزی آموزشي
46 كارشناسي ارشد علوم تربیتی  ـ برنامه ریزی درسی 
47 كارشناسي ارشد علوم حدیث
48 كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
49 كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر
50 كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
51 كارشناسي ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
52 كارشناسي ارشد فیزیک ـ  حالت جامد
53 كارشناسي ارشد فیزیک ـ  ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها
54 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی -  فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
55 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - تغذیه ورزش
56 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
57 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - فيزيولوژي فعاليت هاي بدني و تندرستي
58 كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی = مدیریت استراتژیک
59 كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی = مدیریت بازاریابی و صادرات
60 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت  تحول
61 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
62 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی
63 كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
64 كارشناسي ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی
65 كارشناسي ارشد مدیریت دولتی  - مدیریت مالی دولتی
66 كارشناسي ارشد مدیریت مالی
67 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
68 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
69 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
70 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت بازاریابی در ورزش
71 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
72 كارشناسي ارشد معماری
73 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  الکترونیک
74 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  قدرت
75 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  مهندسی کنترل
76 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  مهندسی مخابرات
77 كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
78 كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی
79 كارشناسي ارشد مهندسی مدیریت ساخت
80 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  تبدیل انرژی
81 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  ساخت و توليد
82 كارشناسي ارشد مهندسی منابع طبیعی  ـ  صنایع چوب 
83 كارشناسي پیوسته روان شناسي عمومی 
84 كارشناسي پیوسته روان شناسي اصلاح و تربیت
85 كارشناسي پیوسته روان شناسي باليني
86 كارشناسي پیوسته مشاوره و راهنمايي - مشاوره
87 كارداني ناپیوسته آموزش ابتدايي
88 كارشناسي پیوسته تکنولوژی آموزشی 
89 كارشناسي پیوسته مدیریت فرهنگی - هنری
90 كارشناسي پیوسته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
91 كارشناسي پیوسته مديريت و برنامه ريزي‌ آموزشي
92 كارشناسي ناپيوسته  آموزش و پرورش ابتدايي
93 كارشناسي پیوسته ادبيات فارسي
94 كارشناسي ناپيوسته زبان و ادبیات فارسی
95 كارداني ناپیوسته ادبيات فارسي
96 كارداني ناپیوسته ديني و عربي
97 كارشناسي ناپيوسته آموزش دینی و عربی
98 كارشناسي پیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی
99 كارشناسي پیوسته علوم قضائی
100 كارشناسي پیوسته علوم قرآني - تربيت معلم قران كريم
101 كارشناسي پیوسته علوم قرآني - علوم قران مجيد
102 كارشناسي پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
103 كارداني ناپیوسته آموزش زبان انگليسي
104 كارشناسي ناپيوسته زبان انگليسي
105 كارشناسي پیوسته تاريخ
106 كارداني ناپیوسته علمي كاربردي كتابداري و اطلاع رساني
107 كارشناسي پیوسته رياضي کاربردی 
108 كارشناسي ناپيوسته آموزش  رياضي 
109 كارداني ناپیوسته رياضي
110 كارشناسي پیوسته علوم ورزشی -  علوم زيستي ورزش 
111 كارشناسي پیوسته علوم ورزشی - علوم انساني ورزش
112 كارشناسي ناپيوسته تربيت دبير تربيت بدني وعلوم ورزشي 
113 كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني وعلوم ورزشي ـ مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
114 كارداني ‌پيوسته تربيت بدني
115 كارداني ناپیوسته تربيت بدني مربيگري
116 كارداني ناپیوسته مدیریت تربيت بدني
117 كارداني ناپیوسته تربيت بدني و علوم ورزشی
118 كارداني ناپیوسته تربيت بدني (تربيت معلمي)
119 كارشناسي ناپيوسته علوم تجربي
120 كارداني ناپیوسته علوم تجربي
121 كارشناسي پیوسته زيست شناسي عمومي
122 كارشناسي پیوسته زمين شناسي
123 كارشناسي پیوسته فيزيك - حالت جامد
124 كارشناسي پیوسته فيزيك - اتمی
125 كارشناسي پیوسته فيزيك - هسته ای
126 كارشناسي پیوسته فيزيك -  هواشناسی 
127 كارشناسي پیوسته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
128 كارشناسي پیوسته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
129 كارشناسي پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات
130 كارشناسي پیوسته علوم کامپیوتر
131 كارشناسي پیوسته مهندسی رباتیک 
132 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی كامپيوتر - نرم افزار
133 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات - سیستم های تحت شبکه
134 كارشناسي ناپيوسته  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر 
135 كارداني ‌پيوسته كامپيوتر
136 كارداني ناپیوسته علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر
137 كارشناسي پیوسته مهندسي مكانيك در حرارت  و سيالات
138 كارشناسي پیوسته مهندسي مكانيك در طراحي جامدات
139 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی 
140 كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك در حرارت  و سيالات
141 كارداني ‌پيوسته تاسيسات
142 كارداني ناپیوسته تاسيسات بهداشتی و گاز رسانی
143 كارداني ناپیوسته فنی تاسیسات،تهویه و تبرید
144 كارشناسي پیوسته مهندسي برق - قدرت
145 كارشناسي پیوسته مهندسي برق  - الكترونيك
146 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
147 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه های انتقال و توزیع برق
148 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
149 كارداني ناپیوسته علمي كاربردي برق - قدرت
150 كارشناسي پیوسته مهندسی معماری
151 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی  معماري
152 كارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری
153 كارداني ناپیوسته معماري
154 كارشناسي پیوسته ترويج و آموزش كشاورزي
155 كارشناسي پیوسته مهندسی منابع طبیعی  ـ علوم و صنایع چوب و کاغذ
156 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ ـ سازه های چوبی
157 كارداني ناپیوسته تكنولوژي چوب
158 كارداني ناپیوسته تكنولوژي محيط زيست
159 كارشناسي پیوسته پرستاري
160 كارشناسي پیوسته بهداشت عمومی 
161 كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومی 
162 كارشناسي پیوسته مامائی
163 كارداني ناپیوسته مامايي