شرایط دریافت مدرک المثنی

شرایط دریافت مدرک المثنی

 

دستورالعمل صدورگواهینامه و دانشنامه المثنی

مفقود شدن مدارک :
در رابطه با مفقود شدن ،مدارک المثنی ،با شرا یط ذیل صادر خواهد شد:
۱-اخذ تعهد از فارغ التحصیل مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده از مدرک مربوطه.
۲-اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی توسط واحد دانشگاهی.
۳-انجام تشریفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارک.
۴-اخذ هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی.
۵-تنظیم و ارسال مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی از سوی واحد به سازمان مرکزی.
 

توضیح بند ۱:
فارغ التحصیل متعهد می گردد ادعای وی خلاف نبوده و در صورت پیدا شدی مدرک ،مراتب را به دانشگاه اعلام نماید.
 

توضیح بند۲:
پس از اعلام مفقود شدن مدرک اعم از گواهینامه ،دانشنامه و گواهی مصوب و اخذ تعهد از فارغ التحصیل لازم است واحد دانشگاهی در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره ثبت مدرک به دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ،اعلام نماید تا موضوع در بانک اطلاعات فارغ التحصیلان درج شود تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.
 

توضیح بند۳:
۳-۱تهیه یک برگ استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.
۳-۲تائید یکی از امضاها،توسط دفاتر اسناد رسمی.
۳-۳تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی .
۳-۴ نشر آگهی در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار در سه نوبت ( استانی نباشد و توزیع آن مربوط به کل کشور باشد .هر دو هفته یک بار با هزینه شخصی فارغ التحصیل)وتسلیم اصل روزنامه ،به واحد دانشگاهی.
 

توضیح بند۴:
با توجه به هزینه های مربوط به صدور مدرک المثنی ،برای صدور دانسنامه و گواهینامه مصوب، فارغ التحصیل می بایست مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴سیبا- نزد بانک ملی، به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی واریز نماید وقبض آن را تحویل واحد نماید.


۵-در صورت انجام مراحل بند۱تا۴ واحد دانشگاهی می تواند به شرح ذیل نسبت به در خواست فارغ التحصیل و ارسال مدرک به سازمان مرکزی اقدام نماید.
 

الف-گواهینامه موقت:
در صورتیکه فارغ التحصیل گواهینامه موقت خود را مفقود نموده باشد با انجام مراحل بند ۱ تا۳ مدرک گواهی موقت تحویل خواهد شد.
توجه۱:مدرک موقت یک بار صادر می شود و المثنی ندارد.
توجه۲:درصورت مفقودی مدرک موقت ، هزینه موضوع بند ۴ اخذ نخواهد شد .
 

ب – دانشنامه و گواهینامه های مصوب:
در صورتیکه دانشنامه و یا گواهی مصوب فارغ التحصیل مفقود گردیده باشد فارغ التحصیل می بایست مراحل ۱تا۴ را انجام داده و واحد دانشگاهی کلیه مدارک مربوطه (استشهاد محلی ،آگهی روزنامه ،اصل فیش پرداختی ،تصویر تعهدنامه فارغ التحصیل را به همراه مدرک المثنی صادره ، جهت بررسی و تائید نهایی به دفتر فارغ التحصیلان ساز مان مرکزی ارسال، تا تایید گردد.
مدارک آسیب دیده وغیر قابل استفاده:

درصورتیکه دانشنامه ویا گواهینامه مصوب فارغ التحصیل به انحای مختلف غیر قابل استفاده باشد،درخواست فارغ التحصیل برای مدرک المثنی به شرح ذیل امکان پذیر خواهد بود:
۱-ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیرقابل استفاده بودن آن به تشخیص و تایید واحد دانشگاهی برسد.
۲-درخواست صدور مدرک المثنی ،با ذکر علت آسیب دیدگی مدرک توسط فارغ التحصیل .
۳-پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب سیبا۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی.
با شرایط فوق ، واحددانشگاهی می تواند کلیه مدارک فوق الذکر را به همراه مدرک المثنی ،جهت بررسی وتایید ،به سازمان مرکزی ارسال نماید.

تغییرمشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل:
درصورتیکه مشخصات شناسنامه ای به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییرنماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل به شرح ذیل خواهد بود:
۱-درصورتیکه دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل ، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویربرابر اصل شده رای دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جدید ،برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.
۲-درصورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعداز صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست مبلغ سیصد هزار ریال بابت صدور مدرک با مشخصات شناسنامه جدید ، به حساب سیبای بانک ملی۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه ویا گواهینامه مصوب قبلی ،تصویر برابر اصل شده رای دادگاه ، تمامی صفحات شناسنامه وفیش مبلغ واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان مرکزی ازسال نماید.
لازم به ذکر است مدرک المثنی به هر علت فقط یک بار صادر می گردد و مجددا مدرک دیگری صادر نخواهد شد.