اداره کارگزینی

اداره کارگزینی

 

 

 

رئیس اداره کارگزینی: سیدمصطفی رحیمی

تلفن : ۳۱۷۵۱۷۱

 

اهم فعالیت :

- صدور احکام استخدامی با رعایت آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات استخدامی مصوب دانشگاه .

- استخراج سوابق خدمت کارکنان به منظور اعطای گروه ، حق سنوات و یا سایر مزایا و ارائه به مقام مافوق .

- محاسبه مطالبات کارکنان با توجه به قوانین و مقررات راجع به نحوه پرداخت اضافه کار ، فوق العاده ، مأموریت ، بازخریدخدمت ، مرخصی و موارد مشابه .

- تهیه پیش نویس ها و گزارشات لازم در رابطه با مسائل پرسنلی و کارگزینی .

- انجام سایر امور مربوط و مشابه به حسب تشخیص مقام مافوق .