معاون توسعه و مدیریت منابع

معاون مدیریت توسعه و منابع

 

 

معاون مدیریت توسعه و منابع: دکتر جواد بابایی خلیلی

تحصیلات: دکتری حسابداری


تلفن دفتر: 34445141-011