اداره طرح و برنامه و بودجه

اداره طرح و برنامه و بودجه

 

 

 


عباس اندی
رییس ادراه طرح و برنامه و بودجه
تلفن تماس : ۲۱۳۳۷۴۳- ۳۱۷۵۱۱۶-۰۱۵۱

 

 


هدف:

نهادينه سازي فرهنگ برنامه ريزي و عملياتي كردن بودجه بندي علمي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي .

 

شرح وظايف:

وظايف كميته طرح وبرنامه وبودجه در واحدها عبارتند از :

۱- نظارت دقيق بر تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه .

۲- نظارت دقيق بر تهيه و تدوين پيش‌بيني‌ بودجه‌هاي ساليانه واحد منطبق با اهداف برنامه‌هاي توسعه واحد.

۳- تهيه و ارائه گزارش هاي دوره اي در خصوص تحليل عملكرد بخشهاي مختلف واحد ( مانند معاونتهاي عمراني ، دانشجوي ، آموزشي، پژوهشي و ... )در زمينه برنامه هاي توسعه و بودجه بندي هاي ساليانه .

۴- نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش عملكرد هزينه هاي پژوهشي واحد بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه .

۵- تهيه و تنظيم تقويم برگزاري جلسات ماهيانه كميته و اعلام آن به شوراي طرح وبرنامه و بودجه منطقه .

۶- دريافت و پيگيري مصوبات شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه و ساير امور محوله از طرف دفتر طرح وبرنامه و بودجه سازمان مركزي .


 

تركيب كميته :

اعضاي كميته طرح وبرنامه وبودجه واحد عبارتند از :

۱- رئيس واحد ( رئيس كميته )

۲- معاون پژوهشي واحد ( نايب رئيس كميته )

۳- مدير يا مسئول طرح و برنامه و بودجه ( دبير كميته )

۴- معاون اداري و مالي واحد ( عضو اصلي )

۵- معاون آموزشي واحد ( عضو اصلي )

۶- يك نفر عضو هيأت علمي صاحبنظر در مديريت و برنامه ريزي با پيشنهاد معاون پژوهشي و تائيد رياست واحد(عضو اصلي) .