آزمایشگاهها و كارگاهها

مدیر امور آزمایشگاهها و كارگاهها


نام: اسفندیار
نام خانوادگی: فیروزکوهی
مدرک تحصیلی:

 

مساحت کل ساختمان آزمایشگاه ۹۱/۶۰۹۷ متر مربع
مساحت کل کارگاه اتومکانیک و تاسیسات ۶/۱۰۱۷ متر مربع
مساحت کل کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری و ورق کاری ۴۶۵ متر مربع
مساحت کل کارگاه برق ۵۰۰ متر مربع
تعداد کل آزمایشگاهها و کارگاهها ۶۳ عدد
 
ردیف
نام آزمایشگاه / کارگاه
مساحت
(m۲)
نام مسئول
گروه آموزشی یا رشته هائی که از این فضا استفاده می کنند
۱
سایت اینترنت برادران
۱۰۰
خانم فاطمه صیدانلو
کلیه رشته ها
۲
سایت اینترنت خواهران
۱۰۰
خانم فاطمه صیدانلو
کلیه رشته ها
۳
آزمایشگاه شماره ۱
۵۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۴
آزمایشگاه شماره ۲
۶۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۵
آزمایشگاه شماره ۳
۶۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۶
آزمایشگاه شماره ۴
۶۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۷
آزمایشگاه شماره ۵
۶۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۸
آزمایشگاه شماره۶
۸۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۹
آزمایشگاه شماره۷
۱۰۰
آقای محسن آقاجانی پور
کلیه رشته ها
۱۰
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
۶۰
خانم رعنا برادران
برق و کامپیوتر
۱۱
آزمایشگاه ریز پردازنده
۶۰
خانم رعنا برادران
برق و کامپیوتر
۱۲
آزمایشگاه مدار منطقی ومعماری کامپیوتر
۶۰
خانم رعنا برادران
برق و کامپیوتر
۱۳
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي والكترونيكي
۶۰
خانم رعنا برادران
برق و کامپیوتر
۱۴
آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي
۶۰
خانم رعنا برادران
برق و کامپیوتر
۱۵
آزمایشگاه میکروب شناسی
۶۰
خانم فاطمه پرویزی راد
پرستاری و مامائی- زیست شناسی
۱۶
آزمایشگاه بیو شیمی
۹۰
خانم فاطمه پرویزی راد
پرستاری و مامائی- زیست شناسی
۱۷
آزمایشگاه جانور شناسی
۹۰
خانم فاطمه پرویزی راد
پرستاری و مامائی- زیست شناسی
۱۸
آزمایشگاه قارچ شناسی
۳۰
خانم فاطمه پرویزی راد
پرستاری و مامائی- زیست شناسی
۱۹
پراتیک
۳۰۰
خانم سوری محمودی
پرستاری و مامائی
۲۰
آزمایشگاه شیمی عمومی
۸۰
خانم عادله یوسفیان
علوم پایه و مکانیک
۲۱
آزمایشگاه شیمی تخصصی
۴۰
خانم عادله یوسفیان
علوم تجربی و زیست و زمین شناسی
۲۲
آزمایشگاه خاک شناسی
۵۲
آقای هادی شیر محمدی
کشاورزی
۲۳
آزمایشگاه زیست گیاهی
۵۲
آقای هادی شیر محمدی
کشاورزی و زیست شناسی
۲۴
آزمایشگاه بیماریهای گیاهی
۴۸
آقای هادی شیر محمدی
کشاورزی و زیست شناسی
۲۵
آزمایشگاه زمین شناسی۱
۹۰
آقای هادی شیر محمدی
زمین شناسی
۲۶
آزمایشگاه زمین شناسی۲
۵۰
آقای هادی شیر محمدی
زمین شناسی
۲۷
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
۵۰
آقای هادی شیر محمدی
کشاورزی و زیست شناسی
۲۸
آزمایشگاه فیزیک(۱)
۶۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک و کلیه رشته های فنی
۲۹
آزمایشگاه فیزیک(۲)
۶۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک و کلیه رشته های فنی
۳۰
آزمایشگاه اپتیک
۶۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک
۳۱
آزمایشگاه فیزیک(۳)
۵۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک
۳۲
آزمایشگاه فیزیک(حرارت)
۵۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک و تاسیسات
۳۳
آزمایشگاه فیزیک مدرن
۵۵
خانم سارا گل نژاد
فیزیک
۳۴
آزمایشگاه الکترونیک
۵۰
خانم سارا گل نژاد
فیزیک
ردیف
نام آزمایشگاه / کارگاه
مساحت
(m۲)
نام مسئول
گروه آموزشی یا رشته هائی که از این فضا استفاده می کنند
۳۵
آزمایشگاه مکانیک سیالات
۱۰۰
آقای سید مرتضی موسوی
مکانیک و تاسیسات
۳۶
آزمایشگاه ترمودینامیک
۱۰۰
آقای سید مرتضی موسوی
مکانیک و تکنولوژی تاسیسات
۳۷
آزمایشگاه انتقال حرارت
۱۰۰
آقای سید مرتضی موسوی
مکانیک وتکنولوژی تاسیسات
۳۸
آزمایشگاه مقاومت مصالح
۱۰۰
آقای سید مرتضی موسوی
مکانیک
۳۹
آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات
۱۰۰
آقای سید مرتضی موسوی
مکانیک
۴۰
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
۱۰۰
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک
۴۱
کارگاه ماشین ابزار
۳۰۰
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک ، کامپیوتر ، فیزیک و برق
۴۲
کارگاه فرزکاری و CNC
۱۰۰
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک
۴۳
کارگاه جوشکاری و ورق کاری
۲۵۰
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک ، کامپیوتر ، فیزیک و برق
۴۴
کارگاه کانال سازی
۲۵۰
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک و تاسیسات
۴۵
کارگاه اتومکانیک
۲۸۸
آقای رمضان پیروزنیا
مکانیک ، کامپیوتر ، فیزیک و برق
۴۶
کارگاه تاسیسات
کارگاه سرد کننده ها
۴۰۶
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۴۷
کارگاه تهویه مطبوع
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۴۸
کارگاه برق تاسیسات
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۴۹
کارگاه سرکابل ومفصل و توزیع هوائی
۱۴۰
آقای مجید خالقی
برق
۵۰
آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت
۶۰
آقای مجتبی فروزانی
برق
۵۱
کارگاه تخصصی تابلو و مدار فرمان
۱۱۰
آقای مجید عموئی
برق
۵۲
آزمایشگاه عایق و فشار قوی
۱۵۰
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۵۳
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
۶۰
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۵۴
کارگاه ترانسفورمر
۶۰
آقای مجید خالقی
برق
۵۵
کارگاه تجهیزات پست
۶۰
آقای مجید خالقی
برق
۵۶
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت
۶۰
آقای مجتبی فروزانی
برق
۵۷
آزمایشگاه کنترل کننده های صنعتی PLC
۶۰
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۵۸
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
۹۰
آقای مجتبی فروزانی
برق
۵۹
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی۱
۹۰
آقای مجید خالقی
برق
۶۰
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲
۹۰
آقای مجید خالقی
برق
۶۱
نانو فناوری
۱۰۰
در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
۶۲
لابراتوار زبان
۷۰
گروه زبان(دکتر بریمانی)
زبان انگلیسی
۶۳
آزمایشگاه روانشناسی بالینی
۴۰
خانم زهرا جوادیان
روانشناسی