روابط عمومي

مدیر روابط عمومی:
علی جوانمرد

کارشناس سمعی و بصری:
----

کارشناس ارتباط با رسانه:
ابراهیم یوسفی

کارشناس امور نشریات:
----

کارشناس امور شهرستان ها:
----

متصدی دفتری:
----