رئیس دفتر ریاست

رئیس دفتر ریاست


 مسئول دفتر رئیس واحد: مهرداد محمدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

شماره تماس مستقیم:  33033713- ۰۱۱
شماره فکس دفتر:  33033715

 

شرح وظائف:
- تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه
- تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مطالب مهم روزانه
- تهیه پیش نویس مکاتبات محرمانه و نامه¬های ریاست دانشگاه راساً یا با همکاری واحدهای مربوط
- ابلاغ و پیگیری دستورات رئیس واحد به اشخاص و ادارات مربوطه
- راهنمایی مراجعین و انجام درخواست آنان در محدوده مقررات و ضوابط
- ثبت و ضبط سوابق محرمانه و مکاتبات ریاست دانشگاه
- انجام سایر وظایف و امور محوله

 

عهدنامه:
در پیشگاه خداوند با خود عهد می بندم که همه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب رجوع، مردم و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت برآورده نشدن رضایت ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور خود را مقید به اجرای رسالت اصول و منشور زیر دانسته و پایبند باشم.
 

منشور اخلاقی:
- با کمال خوشرویی پذیرای ارباب رجوع بوده و نسبت به انجام کار ایشان تمام توانم را به خدمت گیرم.
- در حفظ آرامش و نظم محل کار، اتاق و میز تحریر خود خواهم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت، ایمان، اعتقاد و خدمت صادقانه است.
- انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظیفه خود دانسته و کار ارباب رجوع را در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به ضوابط اجابت می نمایم.
- از نارضایتی ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر نگشته و با فروتنی و خونسردی در جهت آرامش ایشان کوشا باشم.
- مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع توجه کرده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار البته بر اساس مقررات استفاده می کنم.
- خود را مکلف نمایم تا نسبت به امور دانشگاه اشراف پیدا نموده و با علم و آگاهی ارباب رجوع را جهت رفع مشکل به معاونتهای مربوطه هدایت نمایم.


هیچ عبادتی بهتر از خدمت به خلق نیست

تکریم ارباب رجوع سرلوحه شرح وظایف ماست