قابل توجه دانشجویانی که نسبت به انتخاب درس پایان نامه اقدام نموده اند


1394/10/10

ضروری است نسبت به ثبت پروپزال از طریق سامانه مدیریت امور پایان نامه ها اقدام نمایند.

 

بدیهی است تنها پروپزال هایی که در صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مصوب خواهد شد که در سامانه مذکور ثبت و مراحل اداری آن طی شده باشد.

 

در صورت عدم ثبت پروپزال در سامانه، امکان بررسی و تصویب آن وجود نداشته و در تقویم جلسات دفاع درج نخواهد شد.

 

اشتراک گذاری