امروز دوشنبه مورخ 1 مهرماه سال ۹۸ سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشو با حضور دکتر حسین منصوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، در مدارس سما واحد بابل زنگ مهر و مقاومت با شعار لبیک یا حسین نواخته شد.


1398/07/01

امروز دوشنبه مورخ 1 مهرماه سال ۹۸ سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشو با حضور دکتر حسین منصوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، در مدارس سما واحد بابل زنگ مهر و مقاومت با شعار لبیک یا حسین نواخته شد.

  امروزروز دوشنبه مورخ 1 مهرماه سال ۹۸ سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشو با حضور دکتر حسین منصوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، در مدارس سما  واحد بابل زنگ مهر و مقاومت با شعار  لبیک یا حسین نواخته 

اشتراک گذاری